Recent Movie Reviews


Stamper has no hope in NG Stamper has no hope in NG

Rated 5 / 5 stars

Awesome

Make more.


People find this review helpful!
Smorgishmorg responds:

fdagdfsfdgfgfdgfdagfdgfafagfagfdagfda g fadgfadfdagregfcdaveragdadsajfkbvdjsk l abvcfhla dksvhcflasv dkzglfavbdkascgdhsnvhmcjzkvylhjnch gzvhz.jvnb hksdjknvbmhjjnm vbxhjdfsjvnbmfhjdhvxzh,vbcxzvcbhxlzbh c xnzhjlvbxczhlvbcxzhlvbxczhlcxbzdfh zbxdvhdsvdbslhf dsh ufhsdalbdfzhvnldfbvhklzhjdvb chlzujhdfsmdfd fjdsf dhjs;fhdsn.lcvsd;fds.;lvfndk;slvndlzv cbxnm.zfzjnfvfnm,zndsjvbfzm,.vncxz,hv s dfhvcnmxzlvbnxzhjkbdfsz.dfhbzvfdz,lkf j frhjsklgnfdjkxulherufbm,zvbnfdzhvdfz,
b vfd,gbdfmklvndfklzgfdjklbvnfklzdsjkfh d sklfhdsklhfdsjklfhdsjklhfdjklsahfdjks l vnbckhjlzn refzsklvnblsdvnfdmlzvbndfzlvfbdmvfb zhlvdbnkvhjdflzvdbhlvjsdzbvdflzbvyuif b ghlhvdfklashudsabfldfvlfbvldbvlfdbhla v bfldbvfhlabvflbshjlvfbdhjlavndjklhfrb e vldfahsdbfvlguhdfnvbhruesdjkfjvdaslde f bhlkdfblsdhvbglvfgdbahlfbdaldfhadlhdf v bldsboobiesbvhjsdbvdhjlasbvdfhjlabdvj l asvbdlabvdjlsabvsdfjlavbdaspvhdawufeh j klwnfduls;bnjlv;zxcidfhlrgvxbjklcdfhj d ffnlvdfbvfzldfblbfdalvbfdlavfbdakhdfb s alvfblncvsdfbgdlcn vf;d vjsdvnfsdnfdsagnvslgfsfgnsgfbwienerdj ,
.asnfdksnj,lbnfks.;bvfnds;bfnl;bfsbvf n dks;vbfnxksl;vfbndjklvfbdlvfbdhzsbfdl s vbflsbvflsbflbfbnvfdslvbnfdkslbnfdklj b ndflsbnfdslbnfdklbfkljbfndjklcvbn zxklf hldkzasjnvfdklsbn fdlshvbnfdlsvbnfdlsbnvfdlsbvnfdhlsbfh d klsjbvfndhlasreiofdnsalejwuworuewoure w oueroweowruiuweriooeuiwroeuiwriuoweru i oweriuojsdfjsdfkljklsdfjkldsjdsfjklsd f jlsdfjklsdfmxcnzmxcvn,nm,xcvnm,cvxnm,
c xvnm,xcvn,mxcvnm,xcvnm,xcvnm,xcvnm,kl s dfjjklsdfklsdfjklsdjfjklfseioruiweruo i uowerjsdfklsejkdfluifoeklxcioefklmzxc i jodnjkjixcnmsjixconjksdijxcnjksdioxcj k nsduiojksdjsjfjfjfjfjfjfdhzsjklfdhsak l fndsuzvdnsfzldbsalpvfbgdaspvdnfskafhd b ashfgdsjalgbauoweyuli;fjdnghrjnhghjkj h gfdfghjkjhgfdsasdfghjklkjhgfdsasdfghj k lpoiutyrewqwertyuiop[]poiuytrewqwerty u iop;lkmjnbvcxsdfghjnbvcdrtyujmnbvcfrt y ujnbvgftyujknbvftyujnbvcfrtyujnbvftyu j nbvcdfexcvfexcdsxcfdeswazxcdsxcvb nmkl,nhjikl,mnhjuik,mnbhgfcvbgfdx m,lkiuytrewqasxdcfvbghnmjk,l.;loksxck d jsbvfdylosfbhsdyuafbghdjsvbfdhjskavfg d sjkcfgbsdjkasdjacvbsdhjakcvsdjkvdszkv b sdjkzvbsdjkvbdshjahvdjksvhjdfkhdhjsdf j hdfsbvc,bvcdfljkvbfdhjavbdfsjaklvdfbs h jlavbdfasjlkvscnhjkvxcfshvzxcjhcb xhz,zjklcdnszlhkcvbdszmjl nzdfjkvbdfsjlhavbdshjkbcvdlkvhdfbjavb dfhvbdashjlkdasjdcnjvhblkjcvnb hkfzvb xc,vbsdhjvbdfsjhvbxhjzlvbcxhjkzvbdsua y fgdhsbjvjulashdvbzxckhvhdbszlhbzsjkfb d jkvgydshjcvbkdkjhvdzxbvcxmz,vdbkxvgcd s aulfgdshjkvbgsdvbghkasdfyfhbdekvdfsb,
h cjbsdmavfdhjlsv basd ghm,dfghsdvb aylchvbhgylfeusdjhugfrirtghyrtghyrttu t ututututututdsjfkhzvbldbfjsdklabucds ahjklvdbysnaefhjd yfbldhsjbvsdfhlabvfdhlvbdfhjkcd mndvfbhdjksnvjjkfdhbcvfsdhvncjludfhcb n ldbvcnhjladb,adkhjxczndhsgsdgsdfhjsdf h jkdfrhjgrdefhjkdfgshjhsdfgjhgjksdfhgk d fshgyudfghkdfghkdfghkhkdfgjghjkdfhkgj d fkghcfghkdfjvhjkdbasdiwuqodhwiewuifah i efgwrtyeuioqufvsdghjln sdfghul vnhbhjdflgdfbnhjasdvhakvbghyfradhjklv b fdhjlbgvfhjldvbldfsbvgldfbgfrjudvgfrj h abfhdjalvfbghjalbfjlabcvjl hluahcvnl hjkfuajdffnuilrgrwejncvkufdhsaklfnerh w lafjelnkdfzsahfjdbnlakfgbhdsfabgfsdag f ldreufilqrnuiwehfguirwehgryueqhgyrpeq g riqegrlqifgerhuipfgeruiqfheiupqfdhjqu k prghnepqgjfrqegporughefjlgpghriopaqfh d savjf9oerhfvbyoduigrefjvnhfgrtueifjkm n ghurtirelhufe8pwo9arwiru8ghio0i9i9uo0 i u0987654323456789sjkdfndhlskgbsdhjafg j r,asgfdkasbvfdshjkabvsdfhkabvfhajvgbf d ahgvfbsdhajlvbgfsdhjalvbfjasdhlvbfsdh j lavbfdhjavbdfhmjvbfjlabvfjlavbfhjabvf j ahbfdhjsalfbsdhjafashjdvfbahjdvfbhjal v ndcuaifnwejfhuipncdlmzhbdvznxjlhufvgj k lvnbheruahlfjkdmnvjghrddvnfdhkgrdkvnb f hdrskmvndhjrdjkfndghewjnswieurierutyu r itgyuruitgyuruitgytughytughyurtughyjf n hvjfgbhgjbhgjhfjghjhjjkkllklklkjlkjal k skds?


Circle n' Square 2 Circle n' Square 2

Rated 5 / 5 stars

Freaking awesome.

A great example of audio and storyline really completing the entire thing.


People find this review helpful!

TmsT's "Spy & Pyro" TmsT's "Spy & Pyro"

Rated 5 / 5 stars

Awesome.

TF2 parodies don't get better than this.

Also I find it funny that the same guy did the voice for both Spy and Pyro, lol


People find this review helpful!

Recent Game Reviews


You are a...... You are a......

Rated 5 / 5 stars

Ok why not

You are a gigantic bastard who likes to run from mufflers


People find this review helpful!

Kill Me! Kill Me!

Rated 4.5 / 5 stars

Great original gameplay!

I played through the whole thing in one sitting. Very well done, great puzzles, but the sound effects got kinda annoying and the whole thing was too short. But still, great job on the concept.Cave of Wonders Cave of Wonders

Rated 4.5 / 5 stars

Took me a while...

...but I finally beat the damn game. It was a real bitch to complete before you added the lives and checkpoints. But yeah, good job otherwise. Great art as usual.

I must say, I like the extra stuff you added for people who got all the medals. :D


Recent Audio Reviews


Nechura - The Descent Nechura - The Descent

Rated 4.5 / 5 stars

I like it. It reminds me of Mirror's Edge.


People find this review helpful!

Deluded Perception (ft. Amy L) Deluded Perception (ft. Amy L)

Rated 4.5 / 5 stars

Spoken word and stuff

Excellent production values going on here, as usual. Good job on that, but during the main verse the vocals felt buried under everything else that was going on. That formant synth/sample was especially distracting.

I think this would be close to perfect if you pulled things back a bit. :DThundaga Thundaga

Rated 5 / 5 stars

Very nice!

You have a wide range of sounds going on here. It all merges together nicely...hard to believe it was made with default FL stuff! :D


garlagan responds:

thanks Rig! your entry sounds really good btw, clean and tight!

Recent Art Reviews


Real Boy! Real Boy!

Rated 5 / 5 stars

Yum

I want to write a song about this.


People find this review helpful!

NG_FBIpolux NG_FBIpolux

Rated 4.5 / 5 stars

Hahaha, Etienne.

Looks good, though not as good as your Timmy pic (probably because this one has a gay frenchman blocking the entire page, lol). But I dunno...something looks askew to me. Don't know what it is. Someone else might. :P


People find this review helpful!
CosmicDeath responds:

Yeah, it might be because it is less realistic. I wanted to try and make it more interesting with high contrast colours. Will do better next time! Thanks


NG_Timmy NG_Timmy

Rated 5 / 5 stars

zomgz

Wow, amazing! I saw this in someone's favourites and I was like "is that...Timmy? It IS Timmy!" Great job, great skills!

Once I'm rich and famous, I'll hire you to paint a huge portrait of myself which will subsequently be hung on a wall right behind my mahogany desk in my office/mansion.


People find this review helpful!