All 55 movie Reviews


Stamper has no hope in NG Stamper has no hope in NG

Rated 5 / 5 stars

Awesome

Make more.


People find this review helpful!
Smorgishmorg responds:

fdagdfsfdgfgfdgfdagfdgfafagfagfdagfda g fadgfadfdagregfcdaveragdadsajfkbvdjsk l abvcfhla dksvhcflasv dkzglfavbdkascgdhsnvhmcjzkvylhjnch gzvhz.jvnb hksdjknvbmhjjnm vbxhjdfsjvnbmfhjdhvxzh,vbcxzvcbhxlzbh c xnzhjlvbxczhlvbcxzhlvbxczhlcxbzdfh zbxdvhdsvdbslhf dsh ufhsdalbdfzhvnldfbvhklzhjdvb chlzujhdfsmdfd fjdsf dhjs;fhdsn.lcvsd;fds.;lvfndk;slvndlzv cbxnm.zfzjnfvfnm,zndsjvbfzm,.vncxz,hv s dfhvcnmxzlvbnxzhjkbdfsz.dfhbzvfdz,lkf j frhjsklgnfdjkxulherufbm,zvbnfdzhvdfz,
b vfd,gbdfmklvndfklzgfdjklbvnfklzdsjkfh d sklfhdsklhfdsjklfhdsjklhfdjklsahfdjks l vnbckhjlzn refzsklvnblsdvnfdmlzvbndfzlvfbdmvfb zhlvdbnkvhjdflzvdbhlvjsdzbvdflzbvyuif b ghlhvdfklashudsabfldfvlfbvldbvlfdbhla v bfldbvfhlabvflbshjlvfbdhjlavndjklhfrb e vldfahsdbfvlguhdfnvbhruesdjkfjvdaslde f bhlkdfblsdhvbglvfgdbahlfbdaldfhadlhdf v bldsboobiesbvhjsdbvdhjlasbvdfhjlabdvj l asvbdlabvdjlsabvsdfjlavbdaspvhdawufeh j klwnfduls;bnjlv;zxcidfhlrgvxbjklcdfhj d ffnlvdfbvfzldfblbfdalvbfdlavfbdakhdfb s alvfblncvsdfbgdlcn vf;d vjsdvnfsdnfdsagnvslgfsfgnsgfbwienerdj ,
.asnfdksnj,lbnfks.;bvfnds;bfnl;bfsbvf n dks;vbfnxksl;vfbndjklvfbdlvfbdhzsbfdl s vbflsbvflsbflbfbnvfdslvbnfdkslbnfdklj b ndflsbnfdslbnfdklbfkljbfndjklcvbn zxklf hldkzasjnvfdklsbn fdlshvbnfdlsvbnfdlsbnvfdlsbvnfdhlsbfh d klsjbvfndhlasreiofdnsalejwuworuewoure w oueroweowruiuweriooeuiwroeuiwriuoweru i oweriuojsdfjsdfkljklsdfjkldsjdsfjklsd f jlsdfjklsdfmxcnzmxcvn,nm,xcvnm,cvxnm,
c xvnm,xcvn,mxcvnm,xcvnm,xcvnm,xcvnm,kl s dfjjklsdfklsdfjklsdjfjklfseioruiweruo i uowerjsdfklsejkdfluifoeklxcioefklmzxc i jodnjkjixcnmsjixconjksdijxcnjksdioxcj k nsduiojksdjsjfjfjfjfjfjfdhzsjklfdhsak l fndsuzvdnsfzldbsalpvfbgdaspvdnfskafhd b ashfgdsjalgbauoweyuli;fjdnghrjnhghjkj h gfdfghjkjhgfdsasdfghjklkjhgfdsasdfghj k lpoiutyrewqwertyuiop[]poiuytrewqwerty u iop;lkmjnbvcxsdfghjnbvcdrtyujmnbvcfrt y ujnbvgftyujknbvftyujnbvcfrtyujnbvftyu j nbvcdfexcvfexcdsxcfdeswazxcdsxcvb nmkl,nhjikl,mnhjuik,mnbhgfcvbgfdx m,lkiuytrewqasxdcfvbghnmjk,l.;loksxck d jsbvfdylosfbhsdyuafbghdjsvbfdhjskavfg d sjkcfgbsdjkasdjacvbsdhjakcvsdjkvdszkv b sdjkzvbsdjkvbdshjahvdjksvhjdfkhdhjsdf j hdfsbvc,bvcdfljkvbfdhjavbdfsjaklvdfbs h jlavbdfasjlkvscnhjkvxcfshvzxcjhcb xhz,zjklcdnszlhkcvbdszmjl nzdfjkvbdfsjlhavbdshjkbcvdlkvhdfbjavb dfhvbdashjlkdasjdcnjvhblkjcvnb hkfzvb xc,vbsdhjvbdfsjhvbxhjzlvbcxhjkzvbdsua y fgdhsbjvjulashdvbzxckhvhdbszlhbzsjkfb d jkvgydshjcvbkdkjhvdzxbvcxmz,vdbkxvgcd s aulfgdshjkvbgsdvbghkasdfyfhbdekvdfsb,
h cjbsdmavfdhjlsv basd ghm,dfghsdvb aylchvbhgylfeusdjhugfrirtghyrtghyrttu t ututututututdsjfkhzvbldbfjsdklabucds ahjklvdbysnaefhjd yfbldhsjbvsdfhlabvfdhlvbdfhjkcd mndvfbhdjksnvjjkfdhbcvfsdhvncjludfhcb n ldbvcnhjladb,adkhjxczndhsgsdgsdfhjsdf h jkdfrhjgrdefhjkdfgshjhsdfgjhgjksdfhgk d fshgyudfghkdfghkdfghkhkdfgjghjkdfhkgj d fkghcfghkdfjvhjkdbasdiwuqodhwiewuifah i efgwrtyeuioqufvsdghjln sdfghul vnhbhjdflgdfbnhjasdvhakvbghyfradhjklv b fdhjlbgvfhjldvbldfsbvgldfbgfrjudvgfrj h abfhdjalvfbghjalbfjlabcvjl hluahcvnl hjkfuajdffnuilrgrwejncvkufdhsaklfnerh w lafjelnkdfzsahfjdbnlakfgbhdsfabgfsdag f ldreufilqrnuiwehfguirwehgryueqhgyrpeq g riqegrlqifgerhuipfgeruiqfheiupqfdhjqu k prghnepqgjfrqegporughefjlgpghriopaqfh d savjf9oerhfvbyoduigrefjvnhfgrtueifjkm n ghurtirelhufe8pwo9arwiru8ghio0i9i9uo0 i u0987654323456789sjkdfndhlskgbsdhjafg j r,asgfdkasbvfdshjkabvsdfhkabvfhajvgbf d ahgvfbsdhajlvbgfsdhjalvbfjasdhlvbfsdh j lavbfdhjavbdfhmjvbfjlabvfjlavbfhjabvf j ahbfdhjsalfbsdhjafashjdvfbahjdvfbhjal v ndcuaifnwejfhuipncdlmzhbdvznxjlhufvgj k lvnbheruahlfjkdmnvjghrddvnfdhkgrdkvnb f hdrskmvndhjrdjkfndghewjnswieurierutyu r itgyuruitgyuruitgytughytughyurtughyjf n hvjfgbhgjbhgjhfjghjhjjkkllklklkjlkjal k skds?


Circle n' Square 2 Circle n' Square 2

Rated 5 / 5 stars

Freaking awesome.

A great example of audio and storyline really completing the entire thing.


People find this review helpful!

TmsT's "Spy & Pyro" TmsT's "Spy & Pyro"

Rated 5 / 5 stars

Awesome.

TF2 parodies don't get better than this.

Also I find it funny that the same guy did the voice for both Spy and Pyro, lol


People find this review helpful!

WGJ4K: Hottest GameChicks WGJ4K: Hottest GameChicks

Rated 2.5 / 5 stars

Ehhh...

The humour of the entire series is centred around awkward silences and awkward questions (which get extremely predictable) and this episode was no different, although it's more "serious." I think you just created this series as a vehicle to sell t-shirts.

Your sound effects suck, and the voice acting is lacklustre. But hey, your animation's good.Africa Dudes Africa Dudes

Rated 4.5 / 5 stars

A masterpiece.

Longer and more beautiful than I expected.

But hey, it WAS African.

;3Patchman: Robo-Rival Patchman: Robo-Rival

Rated 5 / 5 stars

This is probably the best flash ever

Excellent work on the animation, and the sound goes well with it, too! :3


People find this review helpful!

How 2 Make a Ngs Username How 2 Make a Ngs Username

Rated 5 / 5 stars

I was wondering why nobody liked me.

And now I know! From hereon in, I shall be known as PastyFloozy. Thanks, RedHarvest! ;D


People find this review helpful!

Pico's Day Pico's Day

Rated 5 / 5 stars

Excellent work

I especially loved the way you handled the character development.


People find this review helpful!

Darnell Has a Crush Darnell Has a Crush

Rated 5 / 5 stars

Very nice!

Original concept and well-executed. Great job!You Are So Beautiful You Are So Beautiful

Rated 5 / 5 stars

Sexy Bitch, eh?

It'd be awesome if there were a sexy bitch ringtone that would ring whenever you were at work or something LOLOL